top of page

Etický kodex

Tento Etický kodex definuje etický rozměr fungování společnosti FEB VENTURES, hodnotové principy, na kterých je společnost založena a závazek zakladatelů společnosti tyto principy uvádět do praxe.

Předpoklady a znění etického kodexu​

​FEB VENTURES je tvůrce a stavitel firem rizikového kapitálu, který nabízí své B2B služby zakladatelům a společnostem v různých fázích jejich životního cyklu (od startupů po korporace). Uvědomujeme si, že svými aktivitami můžeme mít dalekosáhlý dopad na životní prostředí, životy lidí a zvířat na této planetě.​

Zavazujeme se tedy, že nebudeme:

- Vědomě pracovat na jakýchkoli produktových nabídkách nebo kampaních, které jakýmkoli způsobem přímo či nepřímo poškozují životní prostředí.

- Vědomě pracovat na jakýchkoli produktových návrzích nebo kampaních, které by znevýhodňovaly lidi nebo jakoukoli skupinu lidí ve společnosti, poškozovaly jejich fyzické nebo duševní zdraví, přispívaly k vykořisťování nebo jiné formě znevýhodňování a vedly přímo či nepřímo k jejich horším životním podmínkám.

- Vědomě pracovat na jakémkoli návrhu produktu nebo kampani, která by vedla k mučení, zabíjení, věznění nebo jiné formě zotročování zvířat.

 

- Vědomě pracovat na jakýchkoli produktových návrzích nebo kampaních, které přímo či nepřímo vedou k útlaku, podporují nedemokratické režimy a aktivity nebo jinak přispívají k jejich podpoře.

- Vědomě pracovat na jakýchkoli produktových návrzích nebo kampaních, které by byly v přímém rozporu s agendou 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (viz.https://sdgs.un.org/goals).

Poznámka:

FEB VENTURES plně zahrnuje lidskou rovnost, rozmanitost a začlenění (ale to by mělo být samozřejmé).

resource_icons-08-blog_wx7er0_gnz4zi.webp

Náš život závisí na etice cizích lidí a většina z nás je pro ostatní lidi vždy cizí. Naše integrita má přesně takovou hodnotu, jakou obětujeme, abychom si ji zachovali.

bottom of page